Quy chuẩn quốc gia trong các giai đoạn hoạt động xây dựng nhà ở và nhà công cộng

QCVN 12:2014/BXD

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình chiếu sáng

QCVN 07-7:2016/BXD

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chiếu sáng – Mức cho phép chiếu sáng nơi làm việc

QCVN 22/2016/BYT

Quy chuẩn về các công trình sử dụng năng lượng hiệu quả

QCVN 09:2013/BXD

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết kế công trình ngầm

QCVN 08:2009/BXD

Tiêu chuẩn quốc gia về chiếu sáng kho lạnh

QCVN : 2008/BNNPTNT